Tietosuojaseloste

SUOMEN YRITTÄJÄTURVA OY, tietosuojaseloste
Isokatu 12 a 16
68600 Pietarsaari

Missä tarkoituksessa käsittelemme tietojasi ja mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Suomen Yrittäjäturva Oy toimii vakuutusten välityksessä vakuutusasiamiesten toimesta.

Tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Ylläpidämme ja käsittelemme tässä tehtävässä yrityksenne vakuutusasioita hoitavien henkilöiden yhteystietoja ja muita perustietoja yhteydenpitoa varten.

Tietojasi käsitellään seuraavissa tilanteissa:

  • TyEL- ja YEL-vakuutusten sekä tiettyjen henkivakuutustuotteiden välityksessä.
  • suoramarkkinoinnissa tai siihen rinnastettavassa yhteydenottamisessa.

Käsittelyn oikeusperusteena on Suomen Yrittäjäturvaan rekisterinpitäjänä sovellettava Euroopan unionin oikeus.

Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi?

Luovutamme tietosi yhteistyökumppaneillemme vakuutusten hoitamista ja voimaansaattamista varten.

Luovutamme tarvittavat tietosi vain sellaisille tahoille, joilla on lakisääteinen oikeus tiedon saamiseen laissa määrättyyn tarkoitukseen. Näitä tahoja voivat olla myös mm. eri viranomaiset.

Siirretäänkö ja käsitelläänkö tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolella?

Henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Mikä on henkilötietojen säilytysaika ja mihin se perustuu?

Tietojasi säilytetään vain sen määräajan, joka on määritelty vakuutusasian hoitamiselle. Määräajan päättymisen jälkeen poistamme tietosi tietojärjestelmistämme.

Määräajat ovat:

Käytännön syistä sekä asiakkuuksien saamiseksi ja hoitamiseksi on tarpeen säilyttää tiedot 4 vuotta. Tämän jälkeen voidaan jatkaa määräaikaa, jos se on tarpeen asiakastapauksen jatkamiseksi ja asiasta on mainittu asiakastapauksen hoitamisen yhteydessä.

Onko sinulla oikeus saada tietoa sinua koskevista henkilötiedoista?

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja vai emme.

Siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista.

Henkilötietopyynnöt tehdään ensisijaisesti osoitteeseen info@yrittajaturva.fi

Toimitamme tiedot sinulle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet pyyntösi. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella tietyissä tilanteissa. Jos määräaikaa pidennetään, ilmoitamme siitä sinulle kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta.

Miten henkilötietoja voi oikaista tai poistaa?

Jos sinulle toimittamissamme henkilötiedoissa on puute, epätarkkuus tai virhe, sinulla on oikeus pyytää tietojesi täydentämistä tai oikaisemista. Tämä koskee myös vanhentunutta tietoa. Pyydämme sinua toimittamaan täydennys- tai oikaisupyyntösi tietopyyntölomakkeemme kautta.

Henkilötietosi poistetaan kuitenkin ilman erillistä pyyntöä sen jälkeen, kun määräaika niiden säilyttämiseen on päättynyt.

Voitko kieltää tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä?

Sinulla on oikeus siihen, että Suomen Yrittäjäturva rekisterinpitäjänä rajoittaa sinua koskevien tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen tietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

Tästä huolimatta tietojasi voidaan edelleen säilyttää. Ennen rajoituksen poistamista sinulle annetaan ilmoitus asiasta. Voit käyttää oikeutta esimerkiksi, jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden tai käsittelyn lainmukaisuuden. Käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun tietojen paikkansapitävyys tai käsittelyn lainmukaisuus varmistetaan. Jos tietojen käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan käsitellä vain tietyin edellytyksin (esim. suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi).

Onko sinulla oikeus siirtää henkilötietojasi?

Mikäli tietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sinun kanssa tehtyyn sopimukseen, sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot, jonka jälkeen voit halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä koskee vain tietoja, jotka olet itse toimittanut Suomen Yrittäjäturvalle. Toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.

Miten henkilötietojen käsittelystä voi valittaa?

Jos olemme kieltäytyneet toteuttamasta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, ilmoitamme sinulle lakiperusteisen syyn kielteiseen vastaukseemme viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Jos olet saanut meiltä kielteisen vastauksen pyyntöösi, voit viedä asian tietosuojaviraston käsiteltäväksi. Saat Tietosuojaviraston yhteystiedot vastauksessamme. Tietosuojaviraston päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tietosuojaviraston päätös sisältää valitusosoituksen, jossa sinulle annetaan ohjeet valituksen tekemiseen hallinto-oikeuteen.

Tekeekö Suomen Yrittäjäturva tietojen perusteella automatisoituja päätöksiä tai profilointia?

Ei tee.

Mitä henkilötietoja Suomen Yrittäjäturva käsittelee?

Hoitaaksemme tehtävämme, meillä on sinusta seuraavaan henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja:

perustiedot yhteydenpitoa varten, kuten yrityksen nimi + y-tunnus tai henkilön nimi + henkilötunnus, yhteystiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Mistä saamme asiasi hoitamiseksi tarvittavat tiedot?

Sinulta itseltäsi, vakuutushakemuslomakkeen kautta tai Profinder -palvelun kautta.

Millaisin turvatoimin suojaamme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi aina huolellisesti ja huolehdimme yksityisyydestäsi. Tämä varmistetaan tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimin.

Käyttövaltuushallinnan kautta huolehdimme, että henkilötietojasi käsittelevät vain ne henkilöt, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Henkilöstöämme koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Henkilöstömme koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen käsittelyssä ja siihen liittyvien riskien ennaltaehkäisemisessä. Huolehdimme sisäisellä valvonnalla siitä, että henkilöstömme noudattaa henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Tietojasi säilytetään suojatusti toimitiloissamme ja sähköisissä järjestelmissämme. Varmistamme myös erillisillä teknisillä tietoturvaratkaisuilla, että tietojesi luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys/saatavuus ja vikasietoisuus täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Mistä saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä?

Jos haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Suomen Yrittäjäturva Oy:ssä, tutustu Tietosuoja-osioon verkkosivuillamme.